Tính thuế thu nhập cá nhân(tncn) cho người làm hai(2) nơi

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi sẽ tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Vậy, trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào? 
tính thuế tncn cho người làm hai nơi
Tính thuế tncn cho người làm hai nơi


Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi làm việc tại nhiều doanh nghiệp thì số thuế thu nhập cá nhân có thể được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào thời gian ký hợp đồng lao động, cụ thể: 

Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên 
Điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định: 
 1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi. 
 2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
Như vậy, cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 07 bậc thuế với 07 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%).

- Phương pháp tính thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần 
Căn cứ Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo công thức sau: 
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 
Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập  - Các khoản giảm trừ 

 Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ được quy định như sau: 

TT

Loại giảm trừ

Mức giảm trừ

1

Mức giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ cho người nộp thuế.

- 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

Giảm trừ cho người phụ thuộc.

- 4,4 triệu đồng/người/tháng.

2

Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

- Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

- Theo tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm vào lương của người lao động:

+ Bảo hiểm xã hội: 8%;

+ Bảo hiểm y tế 1.5%;

+ Bảo hiểm thất nghiệp: 1%.

- Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm).

3

Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

- Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

- Phải có giấy tờ chứng minh việc đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP.Ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng 

Điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: 
Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 
Như vậy, người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 02 công ty), trong đó có nơi không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập. 
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân

Là số người sinh sống phải phục thuộc vào tiền lương của bạn như ba mẹ quá tuổi lao động, con nhỏ...

Là tổng số tiền phụ cấp bạn được miễn thuế( không bao gồm khoản giảm trừ cho bản thân 11 triệu)

Tính

Thuế của bạn:

Là số người sinh sống phải phục thuộc vào tiền lương của bạn

Là tổng số tiền bạn được miễn thuế

Tính

Thuế của bạn:

DMCA.com Protection Status